پراش سنج فرنل

اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست لایه های نازک و مواد شفاف

پراش سنج فرنل

شرکت سازنده: دانشگاه تهران