شکست سنج آبه

اندازه گیری دقیق ضریب شکست مایعات

شکست سنج آبه

شرکت سازنده: Bellingham & Stanley