خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه های جانبی

  آزمایشگاه پردازش موازی

پردازش موازی دانشکده ریاضی

دانشکده ریاضی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

پردازش سریع دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  آزمایشگاه مغز وشناخت

دستگاه واقعیت مجازی : virtual reality

VR

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

EEG

Wireless EEG, Brain products live-amp 16ch

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

نوروفیدبک/ بایوفیدبک

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

TDCS/ TPCS, TNS, OTDCS, TACS

transcranial direct currect stimulation

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

IVA-2

Integrated Visual and Auditory

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

Eye tracking , EEg همزمان

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

واحد سنجش حرکات چشم و نورومارکتینگ

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

واحد واقعیت مجازی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

ارزیابی کارکردهای شناختی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

ارزیابی فیزیولوژیک

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

توانبخشی شناختی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  توالی یاب DNA-PCR

سیستم اصلاح خواص سطح به روش پلاسما

Plasma System

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

الکتروریسی

Electrospinning

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سانتریفیوژ ایرانی -بدون یخچال

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سانتریفیوژ یخچال دار

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

ترازوی 4 رقم اعشار

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

الایزا ریدر

ELISA reader

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

پی سی آر گرادیان

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش