خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی شماره ۲

  اطلاعیه کارگاه های آموزشی

  آنالیز سطح (AFM - پروفایلومتری سطح)

پروفایلومتری سطح

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscope: AFM

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

پردازش سریع دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی و ابرمواد

اندازه گیری زاویه تماس قطره مایع بر روی سطح(2)

Contact Angle

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

اندازه گیری زاویه تماس دینامیک

Rolling, advanced, receding -contact angle

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

اندازه گیری زاویه تماس قطره آب بر روی سطح(1)

Contact Angle

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

Closed cycle refrigerator

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لایه نشانی چرخشی

Spin Coating

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ USB

USB Microscope

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ بازتابی

Reflection Microscope

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ عبوری

Transmission Microscope

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کندوپاش DC

DC Sputtering

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  خدمات عمومی

لایه نشانی کند و پاش

RF Sputtering

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لایه نشانی تبخیر فیزیکی

Physical Vapor Deposition:PVD

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

Hall Effect

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لایه نشانی چرخشی

Spin Coating

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

تعیین امپدانس

LCR Meter

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کندوپاش DC

DC Sputtering

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  مشخصه‌یابی اپتیکی و لیزر

چیدمان بس پراکندگی نور

Light Multi-scattering

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

تداخل سنج دقیق

Precision Interfermeter

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ تداخلی

Interference Microscope

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

پراش سنج فرنل

Fresnel Diffractometer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

شکست سنج آبه

Abbe Refractometer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  آزمایشگاه نانوفیزیک

ولتامتری چرخه ای CV

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS

امپدانس الکتروشیمیایی EIS

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

مشخصه یابی الکتریکی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لایه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با پلاسما (PECVD)

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD)

برای لایه نشانی نیمه‌هادی های دی‌اکسید تیتانیوم و اکسید روی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST)

برای لایه نشانی اهداف فلزی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  آزمایشگاه تشدید مغناطیسی