مگنتومتر

اندازه گیری میدان مغناطیسی

تعرفه ها و ثبت سفارش
آزمون اندازه گیری میدان مغناطیسی در سه محور (مگنتومتر )AMR
آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران آزمون اندازه گیری سه
محوره میدان مغناطیسی ارائه مینماید. حسگر مورد استفاده در این آزمون یک مگنتومتر AMRسه
محوره با خروجی دیجیتال است که میدان مغناطیسی را با دقت زیاد و در سه محور xو yو zاندازه گیری می
کند. از ویژگیهای مگنتومتر مذکور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
• رزولوشن اندازه گیری: 0.1mG
• دقت بالا )کمتر از 0/5درصدِ مقدار قابل اندازهگیری(
(±2 × 10-4 tesla) ±2 gauss • بازه کاری
• اندازهگیری 3محوره )(X-Y-Z
• قابلیت ثبت همزمان اطلاعات اندازه گیری به فرمت Text
• قابلیت ارتباط RS-232
• دارای محفظه آلومینیومی
قیمت پیشنهادی برای اندازهگیری میدان مغناطیسی، ساعتی 200هزار تومان میباشد
 

میزان تخفیف «مگنتومتر»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۶۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰%)