آزمایش های میکروبی آب و پساب Water microbiology

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای یک شاخص برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021
شاخص ها: کلی فرم، اشرشیا کلی، انتروکوکوس، سودوموناس ائروژینوزا، ویبریوکلرا کلستریدیوم پرفرنجس

تعرفه ها و ثبت سفارش

تعرفه خدمات «آزمایش های میکروبی آب و پساب Water microbiology»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ریال