لوپ

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش جانوری مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای مشاهده و عکس برداری از هر نمونه می باشد.

تعرفه ها و ثبت سفارش

تعرفه خدمات «لوپ»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۹۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱۵۰,۰۰۰ریال