ترازو

تا دقت مرتبه 5 بعد از اعشار بر حسب گرم

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده:آمریکا- Mettler

مدل دستگاه: H2O

قیمت برای هر نمونه 20 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «ترازو»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۶۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱۰۰,۰۰۰ریال