میکروسکوپ نیروی اتمی

تعرفه ها و ثبت سفارش

مدل دستگاه ها : ENTEGRA AFMNT - MDT

شرکت سازنده : NT-MDT

آنالیز توپوگرافی سطح

ارائه داده های تصویری MFM و LATERAL FORCE

ایمیل : afm.physics.ut@gmail.com 

آدرس آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 2. خ کارگر شمالی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ فیزیک