به اطلاع دانشجویان و کاربران گرامی می رساند دستگاه XRD به لیست دستگاه های فعال در آزمایشگاه مرکزی شماره یک  اضافه شده است.  پذیرش نمونه ها  از تابستان 1402 روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعات 9 الی 12  در دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی واقع در زیرزمین پردیس علوم، آزمایشگاه مرکزی می باشد. به زودی اطلاعات تکمیلی در این خصوص ارائه خواهدشد.