آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

آزمایش های میکروبی  مواد غذایی Food microbiology

  • خصوصیات

آزمایش های میکروبی مواد غذایی Food microbiology

شاخص ها: انتروباکتریاسه،کلی فرم، اشرشیا کلی سالمونلا، لاکتوباسیلوس، سودوموناس ائروژینوزا، کپک و مخمر استافیلوکوکوس اورئوس کلستریدیوم پرفرنجس، باسیل های اسپورزا

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای جستجو و شمارش یک شاخص میکروبی برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی