آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

آزمایش های میکروبی  آب و پساب Water microbiology

  • خصوصیات

آزمایش های میکروبی آب و پساب Water microbiology

MPN Method

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای یک شاخص برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021
شاخص ها: کلی فرم، اشرشیا کلی، انتروکوکوس، سودوموناس ائروژینوزا، ویبریوکلرا کلستریدیوم پرفرنجس


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی