پرس 32 تن

تا فشار 10 Ton/cm2 جهت ساخت قرص در قطرهای 1و2 و 5 سانتی متری

پرس 32  تن

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- صنعت سرام

مدل دستگاه: PressS32

شماره تماس02161118749