تبخیر گرمایی

تبخیر گرمایی

نام کشور و شرکت سازنده: آمریکا- Edwards

مدل دستگاه:E01

حوزه  تخصصی کاربرد:لایه نشانی فیزیکی

شماره تماس02161118749