انحراف سنج ماره

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوعاج، ضریب شکست وهمگنی در مواد شفاف

انحراف سنج ماره

شرکت سازنده : دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630