طیف سنجی نوری

طیف‌سنجی نوری یا اسپکتروفتومتری روشی برای سنجش میزان جذب و عبور طیف الکترومغناطیسی است.

تعرفه ها و ثبت سفارش

طیف‌سنجی نوری یا اسپکتروفتومتری روشی برای سنجش میزان جذب و عبور طیف الکترومغناطیسی است. در طیف بینی نشری، نور گسیل شده از نمونه آزمایشی که خود نشر کننده نور است وارد آشکارساز شده و طیف تابش مشخصه نمونه به دست می‌آید. در طیف بینی جذبی، دسته پرتو خروجی از منبع پس از عبور از نمونه آزمایشی وارد آشکارساز شده و طیف جذبی نمونه حاصل می شود. همچنین به کمک این روش با استفاده از میزان اندازه جذب نور نمونه‌ها غلظت آنها را تعیین می‌کند.

مشخصات دستگاه (Avantes)

  • بازۀ اندازه‌گیری 250 تا 700 نانومتر با دقت 7/0 نانومتر
  • اندازه‌گیری طیف عبور، جذب و بازتاب برای نمونه‌های مایع به کمک محفظۀ کوارتز
  • اندازه‌گیری طیف عبور، جذب و بازتاب برای نمونه‌های جامد بر روی بستر
  • شماره تماس:02161118744

میزان تخفیف «طیف سنجی نوری»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۵۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱۵۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲۵۰,۰۰۰ (۵۰%)