مگس سرکه Drosophila melanogaster

تعرفه ی این خدمت به ازای هر شیشه حاوی محیط کشت و مگس می باشد.
نمونه ها در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم سلولی و مولکولی- آزمایشگاه ژنتیک مستقر می باشد.
شماره تماس: 61113390-021 ایمیل t_minaei@ut.ac.ir

مگس سرکه Drosophila melanogaster

ایمیل خانم مینایی جهت ارتباط با ایشان t_minaei@ut.ac.ir