انکوباتور شیکردار (Shaker Incubator)

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای 24 ساعت برای یک لیتر نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113559-021

انکوباتور شیکردار (Shaker Incubator)