آب مقطر Distilled water

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش سلولی ملوکولی- آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- سرکار خانم دکتر الهه الهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر لیتر می باشد.
شماره تماس: 66415138-021

آب مقطر Distilled water