انجام PDF برای آنالیز NMR

تهیه pdf برای آنالیز NMR با استفاده از نرم افزار MestRelab Mnova

انجام PDF برای آنالیز NMR

برای دریافت PDF نتایج آنالیزNMR، مبلغ30.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.