چیدمان بس پراکندگی نور

اندازه گیری ضریب پخش و ویژگیهای دینامیکی مواد کلوئیدی و سایر مواد چگال نرم

چیدمان بس پراکندگی نور

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630