آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

مگنتومتر

 • خصوصیات

مگنتومتر

AMR

اندازه گیری میدان مغناطیسی


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی
  آزمون اندازه گیری میدان مغناطیسی در سه محور (مگنتومتر )AMR
  آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران آزمون اندازه گیری سه
  محوره میدان مغناطیسی ارائه مینماید. حسگر مورد استفاده در این آزمون یک مگنتومتر AMRسه
  محوره با خروجی دیجیتال است که میدان مغناطیسی را با دقت زیاد و در سه محور xو yو zاندازه گیری می
  کند. از ویژگیهای مگنتومتر مذکور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • رزولوشن اندازه گیری: 0.1mG
  • دقت بالا )کمتر از 0/5درصدِ مقدار قابل اندازهگیری(
  (±2 × 10-4 tesla) ±2 gauss • بازه کاری
  • اندازهگیری 3محوره )(X-Y-Z
  • قابلیت ثبت همزمان اطلاعات اندازه گیری به فرمت Text
  • قابلیت ارتباط RS-232
  • دارای محفظه آلومینیومی
  قیمت پیشنهادی برای اندازهگیری میدان مغناطیسی، ساعتی 200هزار تومان میباشد