آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

انجام PDF برای آنالیز NMR

  • خصوصیات

انجام PDF برای آنالیز NMR

PDF

تهیه pdf برای آنالیز NMR با استفاده از نرم افزار MestRelab Mnova


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی
    برای دریافت PDF نتایج آنالیزNMR، مبلغ10.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.