شرح سفارش


  • اندازه گیری زاویه تماس قطره مایع بر روی سطح(2) Contact Angle
  • ۷۵۰,۰۰۰