شرح سفارش


  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (فقط برای 3 نمونه و بیشتر) HPLC
  • ۹۰۰,۰۰۰