شرح سفارش


  • اندازه گیری زاویه تماس قطره بر روی سطح(1) Contact Angle
  • ۴۵۰,۰۰۰