شرح سفارش


  • تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین) Closed cycle refrigerator
  • ۴,۰۰۰,۰۰۰