شرح سفارش


  • طیف سنج تبدیل فوریه زیر قرمز FTIR-ATR
  • ۴۰۰,۰۰۰