پرداخت

پرداخت هزینه انجام خدمات به صورت افزایش اعتبار