شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی دستگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

۲۹شهریور۱۳۹۵ عمومی
Image

شروع به کار آزمایشگاه مرکزی دستگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی محترم دانشگاه ها که دارای تخفیف در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردیwww.labsnet.ir  می باشند از این پس می توانند از این نخفیف درآزمایشگاه مرکزی دستگاهی استفاده نمایند.

مطالب مرتبط