آزمایشگاه جانبی:

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

    آقای دکتر مرتضی امینی       ایمیل: mort.amini@gmail.com