background

معرفی آزمایشگاه مرکزی - دانشگاه تهران

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران وسایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است. همچنین در نظر است که در طول سال کارگاه های مختلفی جهت آموزش تجهیزات برای دانش پژوهان برگزار شود. نحوه ارائه خدمات دستگاهی و نرخ تعرفه های آنها در وب سایت آزمایشگاه مرکزی توضیح داده شده است. آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران در دومجموعه مستقر است:

1- آزمایشگاه مرکزی شماره 1. واقع در طبقه زیر همکف دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران. (خیابان انقلاب)

2- آزمایشگاه مرکزی شماره 2. واقع در دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران (خیابان کارگر شمالی)

به علاوه بر اساس  آئین نامه مدیریت آزمایشگاه مرکزی ، دانشکده های دانشگاه تهران و یا اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

که در آزمایشگاه تحقیقاتی خود دستگاه هایی در اختیار دارند و علاقمند هستند که در چهارچوب  آئین نامه مذکور این دستگاهها را برای ارائه خدمات پژوهشی به سایر بخش ها به کار گیرند، میتوانند درخواست خود را به مدیریت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران ارائه کنند تا پس از بررسی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام شود.

جهت دریافت بروشور کلیک نمایید