انجام PDF برای آنالیز NMR

انجام PDF برای آنالیز NMR
PDF

تهیه pdf برای آنالیز NMR با استفاده از نرم افزار MestRelab Mnova


برای دریافت PDF نتایج آنالیزNMR، مبلغ10.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد