خشک کن انجمادی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

خشک کن انجمادی
Freeze Dryer

خشک کردن حلال های آبی و الکلی


Freeze  Dryer

Christ  Alpha 1-2

هزینه اولیه  40 هزار تومان برای هر نمونه  است.  حداکثر میزان یک نمونه تا 30ml خواهد بود و برای حجم های بیشتر از 30ml  هزینه آنالیز به صورت مضربی از 30ml محاسبه می گردد.