میکروسکوپ AFM
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ AFM
زیست شناسی

تصویر برداری با حالت تماسی و نیمه تماسی و غیر تماسی و بررسی زبری سطح و اندازه ذرات


مدل دستگاه : Ara-AFM- model number 0101/A

سطح خدمات : تصویر برداری با حالت تماسی (contact mode) و نیمه تماسی (tapping mode) و غیر تماسی (non-contact mode) و بررسی زبری سطح (roughness) و اندازه ذرات.

شماره تماس اپراتور: 09195387521 خانم ندامانی