کروماتوگراف گازی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

کروماتوگراف گازی
GC

Gas Chromatograph


مجهز به:

Electron capture detector (ECD)
Flame photometric detector (FPD)
آنالیز کیفی و کمی ترکیبات فرار و  نیمه فرارتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد