لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD)

لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD)
برای لایه نشانی نیمه‌هادی های دی‌اکسید تیتانیوم و اکسید روی

لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD) برای لایه نشانی نیمه‌هادی های دی‌اکسید تیتانیوم و اکسید روی


شماره تماس:02161118744