لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD)
برای لایه نشانی نیمه‌هادی های دی‌اکسید تیتانیوم و اکسید روی

لایه نشانی تبخیر شیمیایی(CVD) برای لایه نشانی نیمه‌هادی های دی‌اکسید تیتانیوم و اکسید روی


شماره تماس:02161118744