اتصالات با چسب نقره
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش


تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

قیمت هر اتصال ده هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749