دستگاه توالی یابی DNA -خوانش فرگمنت
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

دستگاه توالی یابی DNA -خوانش فرگمنت
Genetic Analyzer


شماره تماس آزمایشگاه : 02161113554 داخلی 115 یا با ایمیل خانم حیدری sunheydari@gmail.com تماس بگیرید.