سانتریفیوژ
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

سانتریفیوژ
centrifuge

تا سرعت 7000 RPM


نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- C.AB

مدل دستگاه: B2  618

شماره تماس02161118749