ترازو
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

ترازو
Balance

تا دقت مرتبه 5 بعد از اعشار بر حسب گرم


نام کشور و شرکت سازنده:آمریکا- Mettler

مدل دستگاه: H2O

قیمت برای هر نمونه 5 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749