میکروسکوپ عبوری
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

میکروسکوپ عبوری
Transmission Microscope

با قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر


نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- Reitz Wetzlar

قیمت هر ساعت 30 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749