اثر هال- رسانا و نیم رسانا
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

اثر هال- رسانا و نیم رسانا
Hall Effect

اثر هال- رسانا و نیم رسانا


نام کشور و شرکت سازنده:ایران – مولیان طوس

شماره تماس02161118749