تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)
Closed cycle refrigerator

اندازه گیری مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)


نام کشور و شرکت سازنده:Leybold

مدل دستگاه: QCS 101

شماره تماس02161118749