تبخیر گرمایی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

تبخیر گرمایی
Thermal Evaporation


نام کشور و شرکت سازنده: آمریکا- Edwards

مدل دستگاه:E01

حوزه  تخصصی کاربرد:لایه نشانی فیزیکی

شماره تماس02161118749