دستگاه توالی یابی DNA - (بدون تخلیص)

دستگاه توالی یابی DNA - (بدون تخلیص)
Genetic Analyzer


 

شماره تماس آزمایشگاه : 02161113554 داخلی 115 یا با ایمیل خانم حیدری sunheydari@gmail.com تماس بگیرید.تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد