دستگاه توالی یابی DNA -با تخلیص

دستگاه توالی یابی DNA -با تخلیص
Genetic Analyzer


قیمت با تخلیص 35 هزار تومان می باشد.

شماره تماس آزمایشگاه : 02161113554 داخلی 115 یا با ایمیل خانم حیدری sunheydari@gmail.com تماس بگیرید.