دستگاه توالی یابی DNA -بدون تخلیص
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

دستگاه توالی یابی DNA -بدون تخلیص
Genetic Analyzer

قیمت بدون تخلیص می باشد.


قیمت بدون تخلیص ، 30 هزار تومان می باشد.

شماره تماس آزمایشگاه : 02161113554 داخلی 115 یا با ایمیل خانم حیدری sunheydari@gmail.com  تماس بگیرید.