پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)
SXRD

تعیین سلول واحد- Single Crystal X-ray Diffractometer


شرکت سازنده Marresearch

مدل دستگاه  Mar 345 dtb

  • قویترین روش تعیین ساختار سه بعدی ترکیبات بلورین
  • شناسایی و مطالعه دقیق آرایش اتم­ها در ترکیبات جدید بلورین
  • شناسایی و تعیین سلول واحد، طول و زاویه پیوند
  • رسم نقشه توزیع چگالی الکترونی

1. هزینه تعیین سلول واحد شامل انتخاب بلور، قرار دادن بلور بر روی سر جهت یاب و تعیین سلول واحد مبلغ 500000 ریال است.

2.پس از تحویل نمونه و تایید  بلور میبایست مبلغ 500000 ریال به منظور تعیین سلول واحد به حساب درآمدهای اختصاصی پردیس علوم واریز گردد و در صورت جمع آوری کامل داده ها مابه التفاوت مبلغ 2500000 ریال می بایست واریز گردد.

3.لازم به ذکر است هزینه پرداختی فوق شامل پالایش داده ها و تعیین ساختار  سه بعدی نمی باشد و فقط برای گردآوری داده ها است، برای  تفسیر داده ها مبلغ 3000000 ریال اضافه نیز پرداخت شود.