طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس
XRF

X-ray Fluorescence Spectrometer


شرکت سازنده Spectro

مدل دستگاه  Spectro Xepos

  • قابلیت آنالیز کیفی و کمی عناصر
  • اندازه­گیری درصد عناصر در یک نمونۀ کاملاً ناشناخته
  • آنالیز همزمان بیش از 80 عنصر