لایه نشانی تبخیر فیزیکی
فرم پیوست ارسال نمونه:
لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
دریافت فرم پیوست

لایه نشانی تبخیر فیزیکی
Physical Vapor Deposition:PVD


شرکت سازنده : Edwards , CVC
- لایه نشانی اهداف فلزی به روش تبخیر حرارتی

هزینه تامین مواد مصرفی از جمله پودرهای لایه نشانی و بوته به عهده متقاضی است.

شماره تماس: 0261118744